Pravidla

1 MOL zákaznický program

MOL zákaznický program je zákaznický program společnosti MOL Česká republika, s.r.o., se sídlem Purkyňova 2121/3, 110 00 Praha 1, IČO: 494 50 301, (dále jen „Společnost“) pro zákazníky čerpacích stanic MOL zařazených do MOL zákaznického programu (dále jen „ČS MOL“, „Čerpací stanice“ nebo „ČS“) v České republice nakupující motorová paliva a další vybrané zboží a služby. Cílem MOL zákaznického programu je zvýšení kvality v oblasti prodeje zboží a poskytování služeb na Čerpacích stanicích a poskytování kvalitnějších a rozsáhlejších služeb zákazníkům, zejména v podobě slevových bonusů, akcí a jiných nabídek spojených se zákaznickým programem. Aktuální seznam Čerpacích stanic najdete na webových stránkách http://cerpacistanice.molcesko.cz.

Hlavním obsahem a nedílnou součástí MOL zákaznického programu jsou:
• sbírání věrnostních bodů a jejich následné uplatňování při koupi zboží a služeb;
• poskytování slev při koupi zboží a služeb;
• soutěže a věrnostní kampaně.

Mezi ostatní marketingové aktivity patří:
Na základě výslovného zvlášť poskytnutého souhlasu člena MOL zákaznického programu je dále součástí MOL zákaznického programu:
• zasílání obecných obchodních sdělení;
• zasílání adresných nabídek na akční zboží a služby včetně profilování nákupního chování za účelem zaslání adresné nabídky na akční zboží a služby;
• účast na průzkumech trhu za účelem vývoje nabízeného zboží a služeb.

Zákazníkům Čerpacích stanic vydá obsluha Čerpacích stanic MOL zákaznickou kartu (dále jen „Karta“). Na účet Karty jsou při koupi motorových paliv a dalšího vybraného zboží a služeb na Čerpacích stanicích připisovány body podle přepočítacího koeficientu. Přepočítací koeficient určuje, kolik bodů je připsáno na účet Karty při koupi určitého zboží nebo služby. Přepočítací koeficienty jsou uvedeny v bodě 4.2 níže.

Členství v MOL zákaznickém programu (dále jen „Členství“) vzniká zaevidováním řádně vyplněné přihlášky zákazníka do MOL zákaznického programu (dále jen „Přihláška“). Společnost je oprávněna přizvat další partnery k účasti v MOL zákaznickém programu.

2 Vydání Karty a Členství

Členství může nabýt pouze fyzická osoba starší 18 let. Fyzické osoby s bydlištěm mimo území České republiky se mohou stát členy MOL zákaznického programu (dále jen „Členové“) v případě, že
v Přihlášce uvedou kontaktní adresu na území České republiky. Jako kontaktní adresu lze uvést i adresu Čerpací stanice. Podmínkou nabytí Členství je řádné vyplnění Přihlášky, tj. úplné a pravdivé vyplnění povinných údajů na Přihlášce (minimálně jméno, příjmení, město, telefon, datum podpisu a podpis) na některé z Čerpacích stanic a odevzdání Přihlášky obsluze Čerpací stanice, která zákazníkovi vydá Kartu. Odevzdáním řádně vyplněné Přihlášky na Čerpací stanici zákazník potvrzuje, že splňuje podmínky Členství, že se s těmito pravidly MOL zákaznického programu (dále jen „Pravidla“) a informací o zpracování osobních údajů (dále jen „Informace“) seznámil a že s nimi souhlasí. Pravidla a Informace jsou dostupné na každé Čerpací stanici a dále na www.molprogram.cz. Zákazník je oprávněn okamžitě začít sbírat body na účet Karty. Zákazník je oprávněn Kartu používat pouze v souladu s těmito Pravidly.

Členství vzniká zaevidováním Přihlášky odevzdané na Čerpací stanici. Zaevidování Přihlášky proběhne do 6 týdnů od data odevzdání Přihlášky obsahující veškeré povinné údaje na Čerpací stanici. Po vzniku Členství je Člen oprávněn čerpat body. Společnost si vyhrazuje právo nepřijmout nebo nezaevidovat Přihlášky se zjevně nesprávně nebo neúplně uvedenými údaji (tj. v případě, že chybí min. jeden z povinných údajů nebo je povinný údaj vyplněn chybně). Pokud si je zákazník vědom chybného či neúplného vyplnění Přihlášky, může aktualizovat své údaje znovu vyplněním aktualizačního formuláře, který je k dispozici na každé ČS MOL nebo v rámci svého online účtu na www.molprogram.cz.

Společnost nenese odpovědnost za případné škody vzniklé nesprávným nebo neúplným vyplněním Přihlášky. Každý zákazník může mít jen jeden účet a jednu Kartu.

Členy se nemohou stát osoby podílející se na správě provozu Čerpacích stanic a jejich rodinní příslušníci ani jejich zaměstnanci a rodinní příslušníci těchto zaměstnanců. Pro vyloučení
pochybností – zaměstnanci Společnosti a dalších společností Skupiny MOL se mohou stát Členy. Členství je bezplatné. Členem se může stát pouze fyzická osoba splňující podmínky Členství, tj. Členem se nemůže stát obchodní korporace ani jiná právnická osoba.

3 Zpracování osobních údajů Členů

Pravidla zpracování osobních údajů zákazníka ze strany MOL v souvislosti s MOL zákaznickým programem jsou upravena v informaci o zpracování osobních údajů, s níž je zákazník seznámen před podpisem Přihlášky. Informace je spolu s těmito Pravidly dostupná na každé Čerpací stanici a dále na www.molprogram.cz.

4 Používání Karty

Karta je ve vlastnictví Společnosti a jejím oprávněným držitelem a uživatelem je výhradně zákazník, kterému byla vydána, tj. Karta je nepřenosná. Používání Karty nesmí být v rozporu s těmito Pravidly,
s dobrými mravy, se zásadou poctivého obchodního styku a s účelem, k němuž byla Karta vydána. Za používání Karty nese plnou odpovědnost zákazník, kterému byla vydána. Je povinen chránit ji před poškozením, ztrátou nebo odcizením. Zákazník rovněž odpovídá za používání Karty způsobem, který je v rozporu s těmito Pravidly.

Platnost Karty není časově omezena. Společnost si vyhrazuje právo v přiměřeném časovém předstihu, nejméně však jeden kalendářní měsíc předem, oznámit na svých webových stránkách www.molprogram.cz podmínky ukončení platnosti Karet.

Blokované, neaktivní, nefunkční nebo poškozené Karty a Karty po uplynutí doby platnosti zákazník Společnosti nevrací. Je však povinen je znehodnotit tak, aby nebylo možné je použít.

Blokovanou Kartou se rozumí Karta zařazená na blokační listinu podle bodu 4.6.1 těchto Pravidel.

Neaktivní Kartou se rozumí Karta držitele, kterému bylo ukončeno Členství v souladu s bodem 4.6.2 těchto Pravidel, nebo Karta po uplynutí doby platnosti.

Zákazníci mohou požádat o sloučení více účtů Karet v rámci MOL zákaznického programu pod jeden účet. Na tento účet budou následně převedeny stávající a připisovány nové body ze všech transakcí Kartami, které náleží k účtům, jež byly sloučeny. Uplatnění nasbíraných bodů bude ode dne sloučení účtů možné ze společného účtu, a to podle specifikace vyplněné v žádosti o sloučení účtů, tj. jestli bude i pro držitele sloučené Karty povoleno či zakázáno čerpání bodů. I po sloučení účtů mohou všichni držitelé Karet, jejichž účty byly sloučeny, nadále po předložení své Karty využívat nabídky aktuálně zvýhodněných cen na vybrané produkty na Čerpacích stanicích. Pro sloučení účtů je nezbytné, aby účty Karet již vznikly. Účty Karet vznikají společně se vznikem Členství. Poté je třeba vyplnit žádost o sloučení účtů umístěnou na www.molprogram.cz a předat ji obsluze na Čerpací stanici. Žádost musí podepsat všichni držitelé Karet, jejichž účty mají být sloučeny. Společnost zabezpečí sloučení účtů na základě řádně vyplněné žádosti do 15 pracovních dnů ode dne odeslání čitelného skenu žádosti na e-mailovou adresu molprogram@molcesko.cz nebo do 6 týdnů ode dne přijetí žádosti obsluhou na Čerpací stanici.

4.1 Připisování bodů

4.1.1 Připisování bodů na Čerpací stanici

Body jsou připisovány na účet Karty podle přepočítacího koeficientu při nákupu motorových paliv a dalšího vybraného zboží a služeb na Čerpacích stanicích při jejím předložení na pokladně před provedením úhrady za zboží a služby.

Body jsou připisovány na účet Karty hned při nákupu. Počet připsaných bodů za nákup a aktuální stav bodů na účtu si může zákazník zkontrolovat na účtence.

Za koupi následujícího zboží a služeb se body nepřipisují: tabákové výrobky, kupony pro mobilní telefony, telefonní karty, pojištění, ceniny, dálniční známky, mýtné, losy a sázkové služby, zboží a služby zakoupené v mincovních automatech.

Dále se body nepřipisují při tankování motorových paliv prostřednictvím fuelomatu a za úhradu doplatku v případě uplatnění bodů na čerpání odměn.

V případě pochybností ze strany obsluhy Čerpací stanice o oprávněnosti použití Karty může obsluha po zákazníkovi požadovat, aby prokázal svou totožnost občanským průkazem, řidičským průkazem nebo cestovním pasem. V případě, že zákazník nepředloží Kartu při nákupu nebo na požádání neprokáže svou totožnost, body nelze na účet Karty připsat, a to ani dodatečně, a nelze ani převzít odměnu vztahující se k této Kartě.

4.1.2 Převod bodů z Karty na jinou Kartu

Člen má možnost převést body nasbírané na své Kartě na Kartu jiného Člena. Převod bodů z Karty na Kartu je možné uskutečnit elektronicky po přihlášení ke svému online účtu na www.molprogram.cz. Body se převádí z Karty Člena, který je přihlášený, na jinou Kartu.
Převod bodů z Karty na Kartu není možný, jestliže je Karta dárce bodů zařazena na blokační listině nebo když zákazníkovi dosud nevzniklo Členství.

4.1.3 Reklamace připsaných/nepřipsaných bodů na ČS MOL

Zákazník je povinen si při každém nákupu zkontrolovat na účtence, zdali mu byly body za nákup při použití MOL zákaznické karty řádně připsány. V případě, že na účtence nejsou body z důvodu technických potíží uvedeny, je zákazník povinen to neprodleně nahlásit obsluze dané ČS. Body budou automaticky zpracovány. Do 7 pracovních dnů od provedeného nákupu si může zákazník zkontrolovat připsané body za svůj nákup na www.molprogram.cz na svém online účtu. Na pozdější reklamace nelze brát zřetel.

V případě zjištění vyššího připisování bodů, než Členovi náleží, v důsledku omylu nebo poruchy technického zařízení ze strany Společnosti připraví Společnost vyrovnání takto chybně připsaných bodů bez nutnosti informování Člena. Společnost si vyhrazuje právo do vyřešení této zjištěné nesrovnalosti na účtu zařadit na blokační listinu Kartu, která k tomuto účtu náleží.

4.2 Přepočítací koeficienty

a) Základní pravidla:
• za každý 1 celý litr nakoupených motorových paliv, s výjimkou prémiových paliv, se připisuje 1 bod,
• za každý 1 celý litr nakoupených prémiových paliv se připisují 3 body,
• za každých 20 Kč nákupu (včetně DPH) nepalivového zboží a služeb, s výjimkou zboží a služeb uvedených v bodě 4.1.1 výše, se připisuje 1 bod,
• za vyplnění e-mailu při registraci se připisuje 50 bodů,
• 2x více bodů pro zákazníka za nákup v den svých narozenin (v případě poskytnutí data narození při registraci).

b) Zvláštní pravidla:
• akční body lze získat při nákupu vybraného zboží a služeb nebo při splnění podmínek, které Společnost vyhlásí nebo označí,
• zvláštní pravidla se uplatní pro připisování akčních bodů (jsou stanovena individuálně pro jednotlivé zboží, služby a akční nabídky).

V případě, že se jednoho druhu zboží týká zároveň vícero zvýhodnění (např. akční body, akční ceny, kupony), lze využít pouze jedno z těchto zvýhodnění. Na Čerpacích stanicích se body podle tohoto bodu písm. a) i b) připisují na účet Karty při platbě v hotovosti, bankovními platebními kartami, kartou CCS a palivovými kartami MOL Group, UTA, DKV a DKV co brandovaná, E100.
Další pravidla pro připisování bodů bude Společnost oznamovat na webových stránkách www.molprogram.cz.

4.3 Stav bodů

Aktuální stav bodů zjistí zákazník po přihlášení ke svému online účtu na webových stránkách www.molprogram.cz nebo na Zákaznické lince a na ČS MOL. Platnost bodů je dva roky. Po uplynutí této doby pozbývají body platnosti a nelze je uplatnit. Body se automaticky uplatňují od nejstarších.

4.4 Čerpání výhod

Členové mohou využívat výhod v podobě kampaní a akčních nabídek zveřejněných na Čerpacích stanicích nebo na webových stránkách www.molprogram.cz.

V případě poruchy technického zařízení pro načtení Karty, kdy není možné realizovat žádné transakce s Kartou, nelze získat ani výhodnější cenu za zboží v promoakci s Kartou. Nárok na dodatečné přidělení bodů může zákazník v tomto případě uplatnit písemně zasláním naskenované účtenky včetně čísla Karty na molprogram@molcesko.cz, a to nejpozději do 5 pracovních dnů od provedeného nákupu.

4.5 Uplatnění bodů

4.5.1 Uplatnění bodů na Čerpací stanici

V případě, že zákazník nasbíral na svou Kartu dostatečný počet bodů, je oprávněn požádat o poskytnutí odměny, a to tak, že uplatní potřebný počet bodů nasbíraných na účtu své Karty a uhradí doplatek ve výši 1 Kč včetně DPH za každou odměnu. Zákazník může body na účtu své Karty takto uplatnit pouze na vybrané odměny, tj. na vybrané zboží v shopu nebo na vybrané služby, které jsou v čase uplatnění bodů na dané ČS dostupné. S aktuální nabídkou odměn se zákazník může seznámit na každé Čerpací stanici a na webových stránkách www.molprogram.cz. Zákazník obdrží vybranou odměnu bezprostředně po odečtení bodů a jen na Čerpací stanici, kde bylo příslušné množství bodů odečteno.

Společnost si vyhrazuje právo kdykoliv nabídku odměn změnit či nahradit jinými vhodnými formami.

Zákazník je oprávněn požádat o poskytnutí vybrané odměny pouze při současném předložení jemu vydané Karty. Předložení jiné Karty bude hodnoceno jako závažné porušení těchto Pravidel.

Body nasbírané na účtu Karty není možné vyměnit za finanční hotovost.

Čerpání bodů není možné, pokud nevzniklo zákazníkovi plné Členství nebo je Karta zákazníka zařazena na blokační listinu.

Zboží nebo službu není možné získat ani objednat v případě, že na dané Čerpací stanici není v daném čase dostupná. Společnost neodpovídá za nedostupnost zboží nebo služby na dané Čerpací stanici.

4.5.2 Uplatnění bodů na odměny na www.molprogram.cz

Body nasbírané na účtu Karty lze uplatnit na odměny, které lze zvolit a objednat na webových stránkách www.molprogram.cz. Objednanou odměnu si lze vyzvednout na vybrané Čerpací stanici. Při převzetí odměny uhradí Člen doplatek ve výši 1 Kč včetně DPH za každou převzatou odměnu. Výběr či objednání odměny smí provádět pouze Člen, držitel Karty, z jejíhož účtu jsou body odepisovány a který má založen online účet ke Kartě. Online účet ke Kartě si Člen založí registrací na www.molprogram.cz po zadání čísla Karty a e mailové adresy.

Po přihlášení k online účtu Karty na www.molprogram.cz si Člen, držitel dané Karty, vybere odměnu (odměny) maximálně do výše nasbíraných bodů a zvolí ze seznamu Čerpací stanici, na kterou mu bude odměna (odměny) dodána. Po potvrzení objednávky jsou automaticky z účtu Karty odečteny body za objednanou odměnu (odměny). Členovi se v online účtu ke Kartě zobrazí informace, že objednávka byla přijata. Objednávka je závazná. Objednávku po potvrzení již nelze změnit nebo zrušit. Člen obdrží
e-mailem potvrzení objednávky s číslem objednávky, s uvedením objednaných odměn, zvolenou Čerpací stanicí, počtem bodů a doplatkem 1 Kč včetně DPH za každou vyzvednutou odměnu.

O možnosti vyzvednutí odměny na vybrané Čerpací stanici je Člen informován e-mailem do 10 pracovních dnů od e-mailového potvrzení objednávky. Společnost si vyhrazuje právo na prodloužení lhůty (např. z důvodu aktualizace interních systémů Společnosti), přičemž o tomto prodloužení bude Člen informován e-mailem. Člen, který si odměnu objednal, je povinen si ji vyzvednout na vybrané Čerpací stanici do 20 kalendářních dnů ode dne, kdy mu byl zaslán e-mail o možnosti jejího vyzvednutí. 5 kalendářních dnů před uplynutím této doby obdrží Člen e-mailem připomenutí možnosti vyzvednutí odměny. V případě, že si Člen v uvedené 20denní lhůtě nemůže odměnu vyzvednout, kontaktuje Zákaznickou linku.

Při převzetí odměny na vybrané Čerpací stanici je zákazník povinen předložit Kartu, na kterou byla objednávka realizována. Bez předložení a ověření takové Karty pokladním systémem není možné odměnu vydat. Obsluha předá odměnu Členovi, držiteli Karty. Pokud zákazník, který předloží Kartu, na niž byla objednávka realizována, není držitelem dané Karty, může odměnu převzít pouze po předložení svého občanského průkazu nebo cestovního pasu. Číslo tohoto dokladu osoby, která odměnu převzala, bude uvedeno v dodacím listu. Bez předložení některého z výše uvedených dokladů může obsluha odmítnout odměnu předat. Odměnu si může zákazník vyzvednout na vybrané Čerpací stanici během provozní doby dané Čerpací stanice, v maximálním časovém rozmezí 8.00–20.00 h.

Převzetí odměny potvrdí zákazník a obsluha písemně v dodacím listu. Obsluha vystaví zákazníkovi samostatný daňový doklad po načtení Karty, na kterou byla objednávka realizována, a po úhradě doplatku ve výši 1 Kč včetně DPH za každou předanou odměnu. Dodací list obsahuje identifikační údaje zákazníka (jméno a příjmení), číslo objednávky, datum objednávky, počet bodů odečtených za odměnu, adresu Čerpací stanice, na které byla odměna převzata, datum převzetí, podpis zákazníka a obsluhy, razítko provozovatele Čerpací stanice a postup při reklamaci odměny. V případě vyzvednutí odměny zákazníkem, který není držitelem Karty, uvede obsluha v dodacím listě také číslo identifikačního průkazu, kterým se zákazník prokázal. Dodací list se vystavuje ve třech vyhotoveních s tím, že jedno obdrží zákazník, jedno se uchová na Čerpací stanici po dobu jednoho roku a jedno vyhotovení předá obsluha zpracovateli určenému Společností.

Při objednání odměny přes online účet na www.molprogram.czmá zákazník – spotřebitel právo odstoupit od smlouvy o koupi/poskytnutí odměny ve lhůtě 14 dnů ode dne převzetí/obdržení odměny. Podrobnější informace k odstoupení od smlouvy v tomto případě jsou uvedeny na www.molprogram.cz v příloze č. 1 těchto Pravidel.

Společnost si vyhrazuje právo jakoukoliv objednávku odměny bez náhrady kdykoliv zrušit. V takovém případě je povinna bezodkladně informovat Člena, jehož se objednávka týká, e mailem. Člen, který objednávku odměny realizuje, s tímto souhlasí. Společnost neodpovídá za jakoukoliv škodu tímto vzniklou.

Po převzetí odměny na Čerpací stanici obdrží zákazník e-mail s poděkováním za převzetí odměny.

V případě, že si zákazník nevyzvedne na Čerpací stanici odměnu do 20 kalendářních dnů ode dne, kdy mu byl zaslán e-mail o možnosti vyzvednutí odměny, je odměna vrácena dodavateli a zákazník obdrží e-mail s informací o uplynutí doby k vyzvednutí odměny. Po uplynutí této doby již není možné odměnu vyzvednout. Body za nevyzvednutou odměnu se nevrací.

Pokud Člen, který si objednal odměnu, neobdrží do 10 pracovních dnů e-mail o možnosti vyzvednutí odměny na vybrané Čerpací stanici, kontaktuje Zákaznickou linku. Společnost nebude brát zřetel na reklamace vztahující se k neobdržení e-mailu o možnosti vyzvednutí odměny a nemožnosti vyzvednutí odměny po uplynutí více než 3 měsíců od objednání odměny. Veškeré příslušenství a součásti odměny jsou uvedeny na www.molprogram.cz.

4.5.3 Reklamace odměn

Zákazník je povinen odměnu při převzetí na Čerpací stanici zkontrolovat. Zákazník – spotřebitel je oprávněn reklamovat vady odměny, které se u ní vyskytnou, v době 24 měsíců od jejího převzetí.

Reklamace vad odměny lze uplatnit na kterékoliv provozovně MOL (např. na jakékoliv Čerpací stanici MOL). Zákazník doloží reklamované zboží, dodací list, účtenku za doplatek a sdělí důvod reklamace. Reklamaci odměny dále upravuje reklamační řád pro spotřebitele dostupný na http://www.molcesko.cz/cz/o-nas/eticky-kodex a na Čerpacích stanicích.

V případě, že reklamace odměny nebude řešena opravou nebo dodáním nové odměny, Společnost vrátí Členovi odečtené body na účet jeho Karty a doplatek ve výši 1 Kč včetně DPH za každou odměnu.

V případě zjištění vady a nepřevzetí odměny zákazníkem již na ČS sepíše zákazník na Čerpací stanici reklamační protokol. Reklamační protokol se vystavuje ve dvou vyhotoveních s tím, že jedno obdrží zákazník a jedno předá obsluha ČS zpracovateli určenému Společností.

Zákazník je následně informován e-mailem do 10 pracovních dnů o možnosti vyzvednutí nové nebo opravené odměny na vybrané Čerpací stanici a je povinen si ji do 20 kalendářních dnů ode dne, kdy mu byl zaslán e-mail o možnosti vyzvednutí odměny, vyzvednout.

4.5.4 Mimosoudní řešení sporů mezi Společností a spotřebiteli

V případě, že dojde mezi Společností a zákazníkem, jenž je spotřebitelem, ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může tento zákazník podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, jímž je:
Česká obchodní inspekce
Ústřední inspektorát – oddělení ADR
Štěpánská 15
120 00 Praha 2
E-mail: adr@coi.cz Web: adr.coi.cz

4.6 Blokace Karty, nová Karta a ukončení Členství a platnosti Karty

4.6.1 Blokace Karty a nová Karta

V případě ztráty či odcizení Karty je držitel Karty ve vlastním zájmu povinen nahlásit tuto skutečnost telefonicky na Zákaznickou linku nebo prostřednictvím kontaktního formuláře na webových stránkách www.molprogram.cz, a to bez zbytečného odkladu po zjištění této skutečnosti. V případě zanechání vzkazu na záznamníku Zákaznické linky je nutné uvést jméno a příjmení držitele Karty a telefon. Bez uvedení požadovaných údajů není možné zákazníka identifikovat a Kartu zablokovat (zařadit na blokační listinu). Takto nahlášená ztracená či odcizená Karta bude zablokována co nejdříve v rámci provozní doby Zákaznické linky. V případě uvedení e-mailové adresy bude na tuto e-mailovou adresu zasláno potvrzení o blokaci Karty.

Držiteli zablokované Karty bude na kterékoliv Čerpací stanici vydána na jeho žádost nová Karta, a to po odevzdání Přihlášky s úplně a pravdivě vyplněnými povinnými údaji a se zaškrtnutým políčkem „Náhradní karta“ obsluze Čerpací stanice. Zákazník může poté kontaktovat Zákaznickou linku
a požádat o připsání bodů, které odpovídají bodovému stavu na účtu Karty v okamžiku zablokování Karty, na účet nové Karty. Za případné zneužití či jakékoliv neoprávněné použití Karty, stejně jako za použití neoprávněně pořízené kopie Karty, Společnost neodpovídá. Pokud při nahlášení ztráty či odcizení Karty nebude možné držitele Karty identifikovat, Společnost neodpovídá za nemožnost Kartu zablokovat a související nemožnost body z této Karty připsat na Kartu novou.

Společnost je oprávněna zablokovat Kartu v případě, že vzniklo důvodné podezření, že Karta je používána v rozporu s těmito Pravidly. Členství může být ukončeno bez jakéhokoliv nároku na náhradu v případě porušení některého z ustanovení těchto Pravidel či v případě, že Člen jednal neoprávněně či v rozporu s dobrými mravy. Tím není dotčen nárok na náhradu škody způsobené Společnosti.

4.6.2 Ukončení členství a platnosti Karty

Členství lze ukončit kdykoliv vyplnění formuláře o zrušení členství v MOL zákaznickém programu. Tento formulář je k dispozici na kterékoli ČS MOL na vyžádání případně také ke stažení na www.molprogram.cz. Tento formulář je třeba vyplnit a odevzdat a obsluze na kterékoli Čerpací stanici.

Členství bude ukončeno Společností do 20 kalendářních dnů od doručení této žádosti.

Členství zaniká též:
a) v případě úmrtí Člena,
b) dlouhodobou pasivitou Člena – Členství bude bez dalšího ukončeno, pokud je Člen po dobu dvou po sobě jdoucích let zcela neaktivní, tj. body nesbírá ani neuplatňuje,
c) jednostranným rozhodnutím Společnosti v případě zjištění závažného porušení těchto Pravidel ze strany Člena, přičemž za závažné porušení se považuje v pořadí druhé závažné porušení těchto Pravidel, zejména předání Karty k užití jinou fyzickou osobou, kromě vyzvednutí odměny dle bodu 4.5.2, a vyplnění nepravdivých údajů v Přihlášce.

Společnost informuje Člena o ukončení Členství v MOL zákaznickém programu pouze v případech uvedených v bodě 4.6.2 c). Společnost si vyhrazuje právo v případě, kdy o opětovné Členství žádá zákazník, jehož Členství bylo v minulosti ukončeno z důvodu uvedeného v bodě 4.6.2 c), žádosti o Členství nevyhovět.

V případě ukončení či zániku Členství Karta a nasbírané body pozbývají platnosti a nelze je uplatnit. Obnovení ukončeného Členství není možné. Pro opakované nabytí Členství (v případě ukončení dřívějšího Členství; každý zákazník může být zaevidován jako Člen jen jednou) musí zákazník splnit podmínky stanovené pro vznik Členství uvedené v bodě 2.

4.7 Služby Zákaznické linky

Zákaznická linka poskytuje formou telefonického nebo e-mailového kontaktu zejména následující služby:
• informuje o MOL zákaznickém programu a řeší problémy vztahující se ke Kartám,
• přijímá stížnosti, podněty a připomínky držitelů Karet k MOL zákaznickému programu.

Provozní doba Zákaznické linky je pondělí–pátek 8.00–17.00 h, e-mail: molprogram@molcesko.cz, telefon: 840 110 030.

5 Závěrečná ustanovení

Společnost si vyhrazuje právo v přiměřeném rozsahu měnit tato Pravidla a právo MOL zákaznický program ukončit. O těchto změnách budou zákazníci v přiměřeném předstihu informováni na webových stránkách www.molprogram.cz.

V případě nesouhlasu se změnou Pravidel má Člen možnost tyto změny odmítnout a své Členství ukončit v souladu s bodem 4.6.2.

Tato Pravidla vstupují v platnost a účinnost dnem 1. 5. 2019.

 

Příloha č. 1 – Seznam smluvních zpracovatelů

MOL Hungarian Oil and Gas Public Ltd Október huszonharmadika u. 18., 1117 Budapest HU17781774
Multipont Program Plc. Budafokl út 79, 1117 Budapest 23556344-2-43
Monet+, a.s. Za Dvorem 505, Zlín – Štípa 26217783
SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava, Slovensko 31322832
Agentura GATE s.r.o. V Třešňovce 227/12, 190 00 Praha 9 28927273
Cortex, s.r.o. U Elektry 974/1c, 190 00 Praha 9 47125616
1. ZLATÁ SERVISNÍ s.r.o. Veřovice 509, 742 73 2889358
B.K. service s.r.o. Studentská 601, 281 26 Týnec nad Labem 6078893
Bc. Petra Nováková Keplerova 694/4, 400 07, Ústí nad Labem-Krásné Březno 2665662
Vlastimil Boháč Masarykovo náměstí 37/13, 742 35 Odry 64969894
CONFITRANS s.r.o. Karlovarská 485/22, 301 66 Plzeň 26351463
Dagmar Czechová Na Příkopech 850/8, 789 85 Mohelnice 47843187
Dagmar Šrámková 5. května 190, 417 42 Krupka-Maršov 48315044
Dalibor Pánek Polní 1116, 281 63 Kostelec nad Č. l. 72454822
Dana Trejbalová Komenského 81, 370 07 Roudné 12915831
Eva Danišová tř. 17. listopadu 749/58, 708 00 Ostrava-Poruba 70230897
David Bokiy Čep Šafaříkova 1058/13, 702 00 Ostrava-Přívoz 1884921
David Kohout Písečná 1139, 252 42 Jesenice 70078165
DRS Deštná s.r.o. náměstí Míru 21, 378 25 Deštná 26098172
Martin Dubravay K Lomu 927, 332 02 Starý Plzenec 45416010
Dušan Peteřík Přímá 398/12, 312 00 Plzeň-Červený Hrádek 72274859
Eliška Kmoníčková Polní 350, 530 03 Pardubice-Nemošice 2534339
FGuide s.r.o. Robotnická 1030/9, 789 85 Mohelnice 1743252
ForOil s.r.o. Strážný 35, 384 43 Strážný 5032440
František Čejka Křečovice 14, 285 04 Onomyšl 65249925
Golf ETC s.r.o. Černá v Pošumaví 18, 382 23 28091973
Hejcman, s.r.o. Dašická 244, 530 03 Pardubice 62027468
Petr Hejmej Tyra 136, 739 61 Třinec 73308099
Helena Žáková Textilní 1588/32, 352 01 Aš 3185184
Rostislav Hobza Energetiků 987/1, 674 01 Třebíč-Nové Dvory 74642367
Radek Holub Opatov 73, 588 05 Dušejov 49404377
Horymír Svoboda 9. května 1613/2, 792 01 Bruntál 73246379
Hunkes s.r.o. Pěkná 607/26, 643 00 Brno-Chrlice 25598261
Jarmila Husáková Bartošova 1663/20, 750 02 Přerov I-Město 88721183
Ing. Aleš Čelechovský Wintrova 2041/18, 628 00 Brno-Líšeň 49931229
Ing. Denisa Jűngerová V Zátiší 10, 709 00 Ostrava-Mar. Hory 73281930
Ing. Josef Hladík U Hraničníků 17, 586 01 Jihlava 46173161
Ing. Jan Janošek Květnová 448/66, 182 00 Praha 14675072
Ing. Tomáš Kuča Březová 1044, 735 14 Orlová-Poruba 87162059
Ing. Rostislav Richter Fragnerova 522/10, 779 00 Olomouc-Neředín 2788071
Ing. Vladimír Štěpánek Ctiradova 8, 643 00 Brno 62084721
Ing. Jiří Pokorný Olomučany 200, 679 03 68669755
INTERIMEX – 99 s.r.o. Nademlejnská 1069/20, 198 00 Praha 9-Hloubětín 25923960
Ivona Voláková Drahkov 81, 415 01 Modlany 49918044
Jan Fousek s.r.o. Stiborova 286, 503 04 Černožice 1819071
Jan Paar Čechova 449/16, 397 01 Písek 46657614
Jan Vaněček Vilová 1558, 396 01 Humpolec 2131102
Jan Vaněček Pod Floriánem 1618, 393 01 Pelhřimov 65978056
Jan Zavázal Pod Zvonařkou 2201/14, 120 00 Praha 2 61822132
Jana Semerádová Údolí 68, 403 40 Ústí nad Labem-Skorotice 72623926
Jana Šabatová Jabloňov 21, 594 01 44133081
Jarmila Maternová Komořanská 3117/4, 434 01 Most 6842011
Jaroslav Pokorný Luční 2180, 356 01 Sokolov 63531879
Jaroslav Šálek Doubravice 143, 511 01 Hrubá Skála 66793491
Petr Jelínek Jelení 2132, 251 01 Říčany 43905340
Lucie Jelínková Jelení 2132/1, 251 01 Říčany 71042865
Jiří Dubský Boženy Němcové 373/10, 353 01 Mariánské Lázně 16726405
Jiří Šubrt Sekaninova 400/6, 500 11 Hradec Králové 63236087
Jiří Werner Ostroh 30, 350 02 Poustka 62612247
Jitka Daníčková Dukelská 1076, Litomyšl-Město 6690301
Josef Ruta Myslivecká 1338, 349 01 Stříbro 64886620
KANNY s.r.o. Školní 2, 669 02 Znojmo 2 25326848
Karel Čaban Krajanská 347/20, 149 00 Praha 4 16892984
KARVIO PHM s.r.o. Výjezdní 276/16, 720 00 Ostrava-Hrabová 27785475
Iveta Korcová Brněnská 65/146, 682 01 Vyškov-Nouzka 72328118
Ing. Vladimír Kunhart Okrouhlo 209, 254 01 Okrouhlo 4864018
Ladislav Husák Hranická 48/11, 751 24 Přerov II-Předmostí 61617580
LE&MAR FUTURE SERVICE s.r.o. Starodvorská 551, 739 24 Krmelín 1453092
Lenka Drábková Poniklá 246, 512 42 66796695
Liako, spol. s r.o. Brněnská 3540, 695 03 Hodonín 25306171
LINOVA KH s.r.o. Havířská stezka 139, 284 01 Kutná Hora-Šipší 2908743
Lukáš Hofman Dašická 1750, 530 03 Pardubice-Bílé Předměstí 1231286
Vít Malčík Ke Stromkům 338/9, Olomouc-Droždín 73246298
Martin Chudek V Podhradí 10, 250 73 Jenštejn 62895656
Martin Šafařík Žibřidice 194, 463 53 Křížany 86810022
Mgr. Zdeněk Partyngl Koldinova 194/2, 339 01 Klatovy 69432490
Michaela Zavadilová Komenského 101, 252 10 Mníšek pod Brdy 15366057
Milan Vodvárka Za Komínem 485, 541 02 Trutnov-Horní Staré Město 16269560
Milsa s.r.o. Bezručova 462, 250 91 Zeleneč 5045291
Miroslav Svoboda Rabštejnská 1638/20, 323 00 Plzeň-Bolevec 11415762
Miroslav Židel Polní 162, 691 81 Březí 76064247
Monika Letková J. Opletala 676, 738 01 Frýdek-Místek 87075946
Olga Szabová Tovární 82, 266 01 Beroun-Město 69463344
Oliviera Fuksová Komenského 294, 763 61 Napajedla 62181581
Pavel Bartoš Sídl. Štědřík 148, 252 44 Psáry-Dolní Jirčany 64187039
Pavel Bartoš Káranská 511/38, 108 00 Praha-Malešice 64187039
Pavel Zdvihal Kateřinská 1493/15, 120 00 Praha 2-Nové Město 44289111
Pavlína Dvořáková Jeronýmova 568/22B, 460 07 Liberec 7 60244739
Vladimír Pešta Libhošť 508, 742 57 61624314
Petr Jiroušek Na Vyšehradě 338, 503 02 Předměřice nad Labem 4596684
Petr Pouzar Voskovcova 2750/8, 400 11 Ústí nad Labem-Severní Terasa 72688777
Petr Radkovič, s.r.o. Břeclavská 226, 691 42 Valtice 26953871
Petr Šulc Nad Zámečkem 377/56, 150 00 Praha 5 15915557
Petra Balabánová tř. 1. máje 1663, 753 01 Hranice I-Město 2307618
Ladislav Petrásek Bořetice 480, 691 08 Bořetice 75517167
Radek Michalčák Dolní Dvořiště 86, 382 72 4907922
Rezek STAR s.r.o. Kunešova 2651/14, Praha-Žižkov 6066518
Tomáš Říman Slunéčkova 1983, 289 22 Lysá nad Labem 71934120
Slávka Sabolová K Babě 595/17, 621 00 Brno 74544608
Soňa Pekárková Farčina 205, 267 51 Zdice 46782702
Jaroslav Šálek Hrubá Skála-Doubravice 143, 511 01 Turnov 66793491
Štefan Herda Za Sokolovnou 31, 250 66 Zdiby 3016803
Jiří Štěpán Kryzánkova 930/4, 360 17 Karlovy Vary-Stará Rokle 5534623
Urbeva s.r.o. Pod Štandlem 1411, 738 01 Frýdek-Místek 2128233
Václav Jonák Plaská 615/8, 150 00 Praha 5-Malá Strana 74558552
VEKOTRANS s.r.o. Kabelíkova 1331/3, 750 02 Přerov I-Město 43541755
Vít Brázdil Zahrádky 1520, 686 06 Uherské Hradiště 1284959
Vladimír Belda Blansko 553, 512 43 Jablonec nad Jizerou 10504702
Vladimír Žampa Havlíčkova 961/10, 669 02 Znojmo 46320105
ZDEKOR-CZ s.r.o. Brněnská 65/146, 682 01 Vyškov 4657128
Zdeněk Korec Brněnská 65/146, 682 01 Vyškov 61727032
Zdeněk Říman Boženy Němcové 421/17, 289 22 Lysá nad Labem 62994824
Zlatuše Šmejkalová Jáchymovská 85/60, 360 04 Karlovy Vary-Bohatice 3540006
Zuzana Coufalová Pod Sokolovnou 91, 779 00 Olomouc 9-Krčmaň 2123126
Tomáš Hofman Dolní Roveň 322, 533 71, Dolní Roveň 7045051
Procházka Roman V rovinách 555/99, 140 00, Praha – Podolí 12260070
PROFI AUTO CZ a.s. Kolovratská 1367, 25101 Říčany 26178559
Wardas Milan Nedašovská 353/7, 155 21, Praha – Zličín 40622941
Pipková Radka Ovocná 1065/16, 405 02, Děčín V – Rozbělesy 02230488
Bc. Setničková Kateřina Ke Trati 421, 257 51, Bystřice 75031051
Novotná Andrea Hospodářská 81, 400 02, Ústí nad Labem – Hostovice 05103100
Mareš Pavel Jedličkova 1403/35, 289 22, Lysá nad Labem 71101888
Forstová Miroslava Potoční 462, 338 43, Mirošov 14698986
Ing. Gála Pavel 691 07, Němčičky 252 65804490
AX SOLUTIONS s.r.o. U Lesa ev.č. 14, 687 24, Uherský Ostroh 46904808
Lucie Štěpinová Krejčová Komenského 1829, 258 01, Vlašim 74102443
Marek Pavel 468 45, Velké Hamry 300 86783769
Michna Jiří Františka Kadlece 1540/3, 180 00, Praha – Libeň 64930165
Doležalová Kateřina Březová 122, 541 02, Trutnov – Dolní Staré Město 63184206
Ing. Hrnčál Jiří Lipová 415, 351 34, Skalná 44622830
Fremutová Andrea Nad Strání 331/5, 301 00, Plzeň – Radobyčice 74656856
Podpěra Přemysl Litoměřická 171, 411 72, Hoštka 47777401
Böhmová Blanka Moskevská 515, 463 34, Hrádek nad Nisou 49896288
Stejskal Antonín České Zlatníky 85, 434 01, Obrnice 86753151
Janutková Radka Tylova 1122, 342 01, Sušice – Sušice II 88559556
Šmíd Michal Rovná 235, 468 01, Jablonec nad Nisou – Kokonín 62226207
Andrlíková Lenka 340 21, Týnec 38 87248182
Schubertová Alena Javorník 66, 257 22, Čtyřkoly 71083456
ORV CZ s.r.o. Františka Halase 845, 434 01, Most 27278557
Kocandová Marcela Žižkova 48, 378 06, Suchdol nad Lužnicí 88746186
Chlupová Jana Waldertova 668/2, 360 01, Karlovy Vary – Drahovice 72271124
Svobodová Jiřina Náměstí Míru 164, 267 01, Králův Dvůr 61870820
Eiselt Roman Nad Oborou 325, 267 62, Komárov 47555751
Markéta Kudrhaltová Na Svahu 284, 468 01, Jablonec nad Nisou – Kokonín 1894382
AUTODOPRAVA Šidlofová s.r.o. Františka Zvonaře 568, 272 04, Rozdělov 28545044
Lančová Šárka Tyršova 1691, 751 31, Lipník nad Bečvou – Lipník nad Bečvou I-Město 42962200
Nováčková Martina Jana Švermy 2055, 440 01, Louny 86845039
Konečná Petra Odboje 359/11, 793 95, Město Albrechtice 88302270
Janovský Michal 250 65, Sedlec 50 49508873
Reynolds Irena 471 24, Pertoltice pod Ralskem 180 69911967
Houška Radek Fügnerova 989/7, 266 01, Beroun – Beroun-Město 45080003
Hanušová Adéla Pernerova 1868, 530 02, Pardubice 03938000
Sysel Jiří 330 16, Všeruby 440 67879233
Maňák Zdeněk Francouzská třída 2016/3, 326 00, Plzeň – Východní Předměstí 76140091
Farkašová Lenka Náměstí Obránců míru 55, 281 01, Velim 71608273
Gáborík Igor Rochovská 766/18, 198 00, Praha – Hloubětín 64911381
Ivana Hadáčková Radobytce 17, 398 04, Mirotice 75549999
VAPCO PETROL spol. s r.o. Růžová 972/1, 110 00, Praha 1 – Nové Město 05783704
Kopáček Václav U Královské louky 892/6, 150 00, Praha – Smíchov 67273220
Trnková Daniela Pod Hájem 173, 262 12, Obořiště 71509879
Vlachová Jana Sedláčkova 1449/16, 390 02, Tábor 16961447
Houšková Kateřina Radlická 112/22, 150 00, Praha – Smíchov 71875964
Farkaš Petr Kamenická 127, 345 61, Staňkov – Krchleby 40005275
Konrádová Marie Hradecká 2, 378 02, Stráž nad Nežárkou 02545942
Bradová Jana Kunžatecká 25, 378 53, Strmilov 43860346
Ludvík Leoš Studentská 950/5, 669 02, Znojmo 74336703
JUDr. Kostolanský František Senická 123, 783 45, Senice na Hané 67352260
Gálová Ivana 691 07, Němčičky 252 05110866
Kopecký Štefan U Hráze 295, 741 01, Nový Jičín – Loučka 60330490
Blažková Janka 756 11, Valašská Polanka 381 73078450
Kalová Gabriela Ječná 415/28c, 796 04, Prostějov – Čechovice 75730111
Jiřina Janešová Plavská 177, Roudné, 370 07 76175391
Ing. Miroslava Neubertová K. Marxe 1683, 431 11, Jirkov 07463154
Vilém Mandlík Libeř 233, 252 41 Dolní Břežany 13831577
VP.BUSINESS CORPORATION Záluží 32, 390 02, Tábor 05814537
MC Product s.r.o. Jiráskovo náměstí 816/4, Východní Předměstí, 326 00 Plzeň 25238574

 

Příloha č. 2 – Odstoupení od smlouvy
1 Poučení o právu na odstoupení od smlouvy o koupi/poskytnutí odměny pro spotřebitele

1.1 Právo odstoupit od smlouvy

Máte právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne následujícího po dni, kdy Vy nebo Vámi určená třetí osoba (jiná než dopravce) převezmete/obdržíte odměnu.
Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musíte o svém odstoupení od smlouvy informovat společnost MOL Česká republika, s.r.o., IČO: 49450301, se sídlem Purkyňova 2121/3, 110 00 Praha 1, Česká republika, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 96735, formou jednostranného právního jednání, například dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo ústně prostřednictvím obsluhy Čerpací stanice. Pro písemné oznámení o odstoupení od smlouvy můžete použít vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy v části B této přílohy, není to však Vaší povinností.
Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.

1.2 Důsledky odstoupení od smlouvy
Pokud odstoupíte od smlouvy, budou Vám vráceny bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy nám bylo doručeno Vaše oznámení o odstoupení od smlouvy / od Vašeho odstoupení od smlouvy, všechny platby, které jsme od Vás obdrželi, včetně případných nákladů na dodání odměny (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku Vámi zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání námi nabízený). Pro vrácení plateb použijeme stejný platební prostředek, který jste použil/a pro provedení počáteční transakce, pokud jste výslovně neurčil/a jinak.
V žádném případě Vám tím nevzniknou další náklady. Platba Vám bude vrácena až po obdržení vrácené odměny nebo prokážete-li, že jste odměnu odeslal/a zpět, podle toho, která situace nastane dříve.

1.2.1 Vrácení odměny
Odměnu bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy došlo k odstoupení od smlouvy, předejte na kterékoliv Čerpací stanici. Lhůta se považuje za zachovanou, pokud nám odešlete odměnu zpět před uplynutím 14 dnů.

1.2.2 Náklady spojené s vrácením odměny
Ponesete přímé náklady spojené s vrácením odměny.

1.2.3 Odpovědnost za snížení hodnoty vrácené odměny
Odpovídáte pouze za snížení hodnoty odměny v důsledku nakládání s touto odměnou jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi odměny včetně její funkčnosti.

 

2 Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy

Vyplňte tento formulář a pošlete jej zpět pouze v případě, že chcete odstoupit od smlouvy

Pravidla MOL zákaznického programu si můžete stáhnout zde.