Pravidla

Upozorňujeme, že od 1. 11. 2017 vstoupila v platnost nová Pravidla MOL zákaznického programu.

1 MOL zákaznický program

MOL zákaznický program je zákaznický program společnosti MOL Česká republika, s.r.o., se sídlem Purkyňova 2121/3, 110 00 Praha 1, IČO: 494 50 301 (dále jen „Společnost“) pro zákazníky čerpacích stanic MOL zařazených do MOL zákaznického programu (dále jen „ČS MOL“, „Čerpací stanice“ nebo „ČS“) v České republice nakupující motorová paliva a další vybrané zboží a služby. Cílem MOL zákaznického programu je zvýšení kvality v oblasti prodeje zboží a poskytování služeb na Čerpacích stanicích. Aktuální seznam Čerpacích stanic najdete na webových stránkách http://cerpacistanice.molcesko.cz.

Zákazníkům Čerpacích stanic vydá obsluha Čerpacích stanic MOL zákaznickou kartu (dále jen „Karta“). Na účet Karty jsou při koupi motorových paliv a dalšího vybraného zboží a služeb na Čerpacích stanicích připsány body dle přepočítacího koeficientu. Přepočítací koeficient určuje, kolik bodů je připsáno na účet Karty při koupi určitého zboží nebo služby. Přepočítací koeficienty jsou uvedeny v bodu 4.2 níže.

Členství v MOL zákaznickém programu (dále jen „Členství“) vzniká zaevidováním řádně vyplněné přihlášky zákazníka do MOL zákaznického programu (dále jen „Přihláška“). Společnost je oprávněna přizvat další partnery k účasti v MOL zákaznickém programu.

2 Vydání Karty a Členství

Členství může nabýt pouze fyzická osoba starší 18 let. Fyzické osoby s bydlištěm mimo území České republiky se mohou stát členy MOL zákaznického programu (dále jen „Členové“) v případě, že v Přihlášce uvedou kontaktní adresu na území České republiky. Jako kontaktní adresu lze uvést i adresu Čerpací stanice. Podmínkou nabytí Členství je řádné vyplnění Přihlášky, tj. úplné a pravdivé vyplnění povinných údajů na Přihlášce (minimálně jméno, příjmení, telefon, datum podpisu a podpis) na některé z Čerpacích stanic a odevzdání Přihlášky obsluze Čerpací stanice, která zákazníkovi vydá Kartu. Odevzdáním řádně vyplněné Přihlášky na Čerpací stanici zákazník potvrzuje, že splňuje podmínky Členství, že se s těmito pravidly MOL zákaznického programu (dále jen „Pravidla“) seznámil a že s nimi souhlasí. Zákazník je oprávněn okamžitě začít sbírat body na účet Karty. Zákazník je oprávněn Kartu používat pouze v souladu s těmito Pravidly.

Členství vzniká zaevidováním Přihlášky odevzdané na Čerpací stanici. Zaevidování Přihlášky proběhne do 6 týdnů od data odevzdání Přihlášky obsahující veškeré povinné údaje na Čerpací stanici. Po vzniku Členství je Člen oprávněn čerpat body. Společnost si vyhrazuje právo nepřijmout nebo nezaevidovat Přihlášky se zjevně nesprávně nebo neúplně uvedenými údaji (tj. v případě, že chybí min. jeden z povinných údajů nebo je povinný údaj vyplněn chybně). V případě, že si je zákazník vědom chybného či neúplného vyplnění Přihlášky, může kontaktovat zákaznickou linku MOL zákaznického programu (dále jen „Zákaznická linka“). Pro opravu či doplnění povinných údajů je nezbytné nahlásit číslo Karty.

Společnost nenese odpovědnost za případné škody vzniklé nesprávným nebo neúplným vyplněním Přihlášky. Každý zákazník může mít jen jeden účet a jednu Kartu.

Členy se nemohou stát osoby podílející se na správě provozu Čerpacích stanic a jejich rodinní příslušníci, ani jejich zaměstnanci a rodinní příslušníci těchto zaměstnanců. Pro vyloučení pochybností, zaměstnanci Společnosti a dalších společností Skupiny MOL se mohou stát Členy. Členství je bezplatné. Členem se může stát pouze fyzická osoba splňující podmínky Členství, tj. Členem se tedy nemůže stát obchodní korporace ani jiná právnická osoba.

3 Zpracování osobních údajů Členů

Odevzdáním Přihlášky obsluze na Čerpací stanici poskytuje zákazník Společnosti své osobní údaje a souhlasí se zpracováním svých osobních údajů uvedených v Přihlášce a získaných jiným způsobem v rámci provozování MOL zákaznického programu ze strany Společnosti nebo jejích smluvních zpracovatelů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

Zákazník uděluje Společnosti jako správci osobních údajů souhlas se zpracováním všech jím předávaných osobních údajů, tj. s jejich shromažďováním, ukládáním na nosiče informací, zpřístupňováním, úpravou nebo pozměňováním, vyhledáváním, používáním, předáváním, šířením, zveřejňováním, uchováváním, výměnou, tříděním nebo kombinováním, blokováním a likvidací, a to v rozsahu osobních údajů, v jakém zákazník tyto osobní údaje Společnosti poskytne, zejména v rozsahu identifikačních údajů poskytnutých zákazníkem v Přihlášce.

Zákazník uděluje souhlas se zpracováním osobních údajů za účelem svého Členství, řádného provozování MOL zákaznického programu, zkvalitňování služeb poskytovaných na Čerpacích stanicích, vedení zákaznického účtu, aktualizace či rozšíření záznamů o zákaznících, statistických analýz, ověření identity zákazníka, nahrávání telefonních hovorů na zákaznické lince, a pro marketingové účely, tj. nabízení obchodu a služeb, informování o marketingových akcích.

Tento souhlas je dobrovolný a zákazník jej uděluje na dobu určitou, a to po dobu trvání jeho Členství a dále po dobu jednoho roku po zániku Členství pro marketingové účely a účely statistických analýz.

Zákazník může souhlas kdykoliv odvolat.

Společnost je oprávněna v rozsahu tohoto souhlasu pověřit zpracováním osobních údajů zpracovatele. Seznam smluvních zpracovatelů je uveden v příloze č.1 těchto Pravidel.

Zákazník je oprávněn požádat o informaci o zpracování svých osobních údajů a Společnost je povinna mu tuto informaci bez zbytečného odkladu předat. Domnívá-li se zákazník, že osobní údaje jsou zpracovávány v rozporu s ochranou jeho soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné, nesprávné či neúplné, může Společnost požádat o vysvětlení nebo požadovat, aby takto vzniklý stav byl odstraněn, a to zejména blokováním, opravou, doplněním nebo likvidací osobních údajů. V případě stížností týkajících se zpracování osobních údajů je příslušným orgánem Úřad na ochranu osobních údajů.

Pokud zákazník udělí v rámci Přihlášky Společnosti souhlas k zasílání obchodních sdělení, tak se tím rozumí souhlas za níže uvedených podmínek:

 • souhlas se zasíláním obchodních sdělení včetně jejich zasílání prostřednictvím elektronických prostředků, a to na dobu neurčitou
 • souhlas s použitím automatických telefonních systémů bez (lidské) obsluhy a faxových přístrojů
 • souhlas je udělován dobrovolně
 • zákazník je kdykoliv oprávněn svůj souhlas odvolat, a to způsobem uvedeným v zasílaných obchodních sděleních (jednoduché zrušení souhlasu/kliknutí).

Osobní údaje mohou být zpracovány manuálně anebo automatizovaně v rozsahu nezbytném pro naplnění stanoveného účelu, a to v rozsahu: pohlaví – titul – jméno – příjmení – datum narození – adresa – telefon – e‑mailová adresa – číslo Karty – údaje o uskutečněných nákupech – údaje o připisování a uplatnění bodů – údaje o využívání akčních nabídek – údaje o připisování a uplatnění bodů v rozporu s pravidly MOL zákaznického programu – záliby – počet dětí – rodinný stav – preferovaná forma platby – údaje získané v rámci průzkumů spokojenosti, hodnocení MOL zákaznického programu, nabídek a odměn. Poskytnutí těchto osobních údajů je dobrovolné. Člen je povinen bez zbytečného odkladu informovat Společnost o veškerých změnách osobních údajů uvedených v Přihlášce.

Společnost se zavazuje, že s osobními údaji bude nakládat pouze v souladu se zákonem a bude zajišťovat jejich náležitou ochranu. Zákazník má k poskytnutým osobním údajům právo přístupu podle § 12 a práva podle § 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, například právo na opravu a likvidaci poskytnutých osobních údajů.

4 Používání Karty

Karta je ve vlastnictví Společnosti a jejím oprávněným držitelem a uživatelem je výhradně zákazník, kterému byla vydána, tj. Karta je nepřenosná. Používání Karty nesmí být v rozporu s těmito Pravidly, dobrými mravy, se zásadou poctivého obchodního styku a s účelem, k němuž byla Karta vydána. Za používání Karty nese plnou odpovědnost zákazník, kterému byla vydána. Je povinen chránit ji před poškozením, ztrátou nebo odcizením. Zákazník rovněž odpovídá za používání Karty způsobem, který je v rozporu s těmito Pravidly.

Platnost Karty není časově omezena. Společnost si vyhrazuje právo v přiměřeném časovém předstihu, nejméně však jeden kalendářní měsíc předem, oznámit na svých webových stránkách www.molprogram.cz podmínky ukončení platnosti Karet.

Blokované, neaktivní, nefunkční nebo poškozené Karty a Karty po uplynutí doby platnosti zákazník Společnosti nevrací. Je však povinen je znehodnotit tak, aby nebylo možné je použít.

Blokovanou Kartou se rozumí Karta zařazená na blokační listinu podle bodu 4.6.1 těchto Pravidel.

Neaktivní Kartou se rozumí Karta, kdy bylo držiteli Karty ukončeno Členství v souladu s bodem 4.6.2 těchto Pravidel, nebo Karta po uplynutí doby platnosti.

Zákazníci mohou požádat o sloučení více účtů Karet v rámci MOL zákaznického programu pod jeden účet. Na tento účet budou následně převedeny stávající a připisovány nové body ze všech transakcí Kartami, které náleží k účtům, které byly sloučeny. Uplatnění nasbíraných bodů bude ode dne sloučení účtů možné ze společného účtu, a to dle specifikace vyplněné v Žádosti o sloučení účtů, tj. jestli bude i pro držitele sloučené karty povoleno či zakázáno čerpání bodů. I po sloučení účtů mohou všichni držitelé Karet, jejichž účty byly sloučeny, nadále po předložení své Karty využívat nabídky aktuálně zvýhodněných cen na vybrané produkty na Čerpacích stanicích. Pro sloučení účtů je nezbytné, aby účty Karet již vznikly. Účty Karet vznikají společně se vznikem Členství. Poté je třeba vyplnit žádost o sloučení účtů umístěnou na www.molprogram.cz a zaslat ji řádně vyplněnou a naskenovanou e-mailem na
molprogram@molcesko.cz nebo ji předat obsluze na Čerpací stanici. Žádost musí podepsat všichni držitelé Karet, jejichž účty mají být sloučeny. Společnost zabezpečí sloučení účtů na základě řádně vyplněné žádosti do 15 pracovních dní ode dne odeslání čitelného skenu žádosti na e-mailovou adresu molprogram@molcesko.cz nebo do 6 týdnů ode dne přijetí žádosti obsluhou na Čerpací stanici.

4.1 Připisování bodů

4.1.1 Připisování bodů na Čerpací stanici

Body jsou připisovány na účet Karty dle přepočítacího koeficientu při nákupu motorových paliv a dalšího vybraného zboží a služeb na Čerpacích stanicích při jejím předložení na pokladně před provedením úhrady za zboží a služby.

Body jsou připisovány na účet Karty hned při nákupu. Počet připsaných bodů za nákup a aktuální stav bodů na účtu může zákazník zkontrolovat na účtence.

Za koupi následujícího zboží a služeb se body nepřipisují: tabákové výrobky, kupony pro mobilní telefony, telefonní karty, pojištění, ceniny, dálniční známky, mýtné, losy a sázkové služby, zboží a služby zakoupené v mincovních automatech.

Dále se body nepřipisují při tankování motorových paliv prostřednictvím fuelomatu a za úhradu doplatku v případě uplatnění bodů na čerpání odměn.

V případě pochybností ze strany obsluhy Čerpací stanice o oprávněnosti použití Karty může tato po zákazníkovi požadovat, aby prokázal svou totožnost občanským průkazem nebo cestovním pasem. V případě, že zákazník nepředloží Kartu při nákupu nebo na požádání neprokáže svou totožnost, body nelze na účet Karty připsat, a to ani dodatečně, a nelze ani převzít odměnu vztahující se k této Kartě.

4.1.2 Převod bodů z Karty na jinou Kartu

Člen má možnost převést body nasbírané na své Kartě na Kartu jiného Člena. Převod bodů z Karty na Kartu je možné uskutečnit elektronicky po přihlášení se ke svému online účtu na www.molprogram.cz. Body se převádí z Karty Člena, který je přihlášený, na jinou Kartu.
Převod bodů z Karty na Kartu není možný, jestliže je Karta dárce bodů zařazená na blokační listině nebo zákazníkovi dosud nevzniklo Členství.

4.1.3 Reklamace připsaných/nepřipsaných bodů na ČS MOL

Zákazník je povinen si při každém nákupu zkontrolovat na účtence, zda-li mu byly body za nákup při použití MOL zákaznické karty řádně připsány. V případě, že na účtence nejsou body z důvodu technických potíží uvedeny, zákazník je povinen toto neprodleně nahlásit obsluze dané ČS. Body budou automaticky zpracovány. Do 7 pracovních dní od provedeného nákupu si může zákazník zkontrolovat připsané body za svůj nákup na www.molprogram.cz na svém online účtu. Na pozdější reklamace nelze brát zřetel.

V případě zjištění vyššího připisování bodů než Členovi náleží v důsledku omylu nebo poruchy technického zařízení ze strany Společnosti, připraví Společnost vyrovnání takto chybně připsaných bodů bez nutnosti informování Člena. Společnost si vyhrazuje právo do vyřešení této zjištěné nesrovnalosti účtu zařadit na blokační listinu Kartu, která k tomuto účtu náleží.

4.2 Přepočítací koeficienty

a) Základní pravidla

 • za každý 1 celý litr nakoupených motorových paliv, s výjimkou prémiových paliv, se připisuje 1 bod,
 • za každý 1 celý litr nakoupených prémiových paliv se připisují 3 body,
 • za každých 20 Kč nákupu (včetně DPH) nepalivového zboží a služeb, s výjimkou zboží a služeb uvedených v bodu 4.1.1 výše, se připisuje 1 bod,
 • za vyplnění e-mailu při registraci 50 bodů,
 • 2x více bodů pro zákazníka, pokud bude znám den narození zákazníka (bude evidován v rámci jeho Členství)

b) Zvláštní pravidla

 • Akční body lze získat při nákupu vybraného zboží a služeb nebo při splnění podmínek, které Společnost vyhlásí nebo označí,
 • zvláštní pravidla se uplatní pro připisování akčních bodů (jsou stanovena individuálně pro jednotlivé zboží, služby a akční nabídky).

V případě, že se jednoho druhu zboží týká zároveň vícero zvýhodnění (např. akční body, akční ceny, kupony), lze využít pouze jedno z těchto zvýhodnění. Na Čerpacích stanicích se body podle tohoto bodu písm. a) i b) připisují na účet Karty při platbě v hotovosti, bankovními platebními kartami, kartou CCS a palivovými kartami MOL Group, UTA, DKV a DKV co‑brandovaná.

Další pravidla pro připisování bodů bude Společnost oznamovat na webových stránkách www.molprogram.cz.

4.3 Stav bodů

Aktuální stav bodů zjistí zákazník po přihlášení ke svému online účtu na webových stránkách www.molprogram.cz nebo na Zákaznické lince a na ČS MOL. Platnost bodů je dva roky. Po uplynutí této doby pozbývají body platnosti a nelze je uplatnit. Body se automaticky uplatňují od nejstarších.

4.4 Čerpání výhod

Členové mohou využívat výhod v podobě kampaní a akčních nabídek zveřejněných na Čerpacích stanicích nebo na webových stránkách www.molprogram.cz.

V případě poruchy technického zařízení pro načtení Karty, kdy není možné realizovat žádné transakce s Kartou, nelze získat ani výhodnější cenu za zboží v promoakci s Kartou. Nárok na dodatečné přidělení bodů si zákazník v tomto případě může uplatnit písemně zasláním naskenované účtenky včetně čísla Karty na molprogram@molcesko.cz, a to nejpozději do 5 pracovních dní od provedeného nákupu.

4.5 Uplatnění bodů

4.5.1 Uplatnění bodů na Čerpací stanici

V případě, že zákazník nasbíral na svou Kartu dostatečný počet bodů, je oprávněn požádat o poskytnutí odměny, a to tak, že uplatní potřebný počet bodů nasbíraných na účtu své Karty a uhradí doplatek ve výši 1 Kč včetně DPH za každou odměnu. Zákazník může body na účtu své Karty takto uplatnit pouze na vybrané odměny, tj. na vybrané zboží v shopu nebo na vybrané služby, které jsou v čase uplatnění bodů na dané ČS dostupné. S aktuální nabídkou odměn se zákazník může seznámit na každé Čerpací stanici a na webových stránkách www.molprogram.cz. Zákazník obdrží vybranou odměnu bezprostředně po odečtení bodů a jen na Čerpací stanici, kde bylo příslušné množství bodů odečteno.

Společnost si vyhrazuje právo kdykoli nabídku odměn změnit či nahradit jinými vhodnými formami.

Zákazník je oprávněn požádat o poskytnutí vybrané odměny pouze při současném předložení jemu vydané Karty. Předložení jiné Karty bude hodnoceno jako závažné porušení těchto Pravidel.

Body nasbírané na účtu Karty není možné vyměnit za finanční hotovost.

Čerpání bodů není možné, pokud nevzniklo zákazníkovi plné Členství nebo je Karta zákazníka zařazená na blokační listinu.

Zboží nebo službu není možné získat ani objednat v případě, že na dané Čerpací stanici není v daném čase dostupná. Společnost neodpovídá za nedostupnost zboží nebo služby na dané Čerpací stanici.

4.5.2 Uplatnění bodů na odměny na www.molprogram.cz

Body nasbírané na účtu Karty lze uplatnit na odměny, které lze zvolit a objednat na webových stránkách www.molprogram.cz. Objednanou odměnu si lze vyzvednout na vybrané Čerpací stanici. Při převzetí odměny uhradí Člen doplatek ve výši 1 Kč včetně DPH za každou převzatou odměnu, kromě elektronických voucherů, které se na Čerpací stanici nevyzvedávají a Člen nehradí žádný doplatek. Výběr či objednání odměny smí provádět pouze Člen, držitel Karty, z jejíhož účtu jsou body odepisovány a který má založen online účet ke Kartě. Online účet ke Kartě si Člen založí registrací na www.molprogram.cz po zadání čísla Karty a e‑mailové adresy.

Po přihlášení k online účtu Karty na www.molprogram.cz Člen, držitel dané Karty, vybere odměnu/y maximálně do výše nasbíraných bodů a zvolí ze seznamu Čerpací stanici, na kterou mu bude odměna/y dodána/y. Po potvrzení objednávky jsou automaticky z účtu Karty odečteny body za objednanou/é odměnu/y. Členovi se v online účtu ke Kartě zobrazí informace, že objednávka byla přijata. Objednávka je závazná. Objednávku po potvrzení již nelze změnit nebo zrušit. Člen obdrží e-mailem potvrzení objednávky s číslem objednávky, s uvedením objednaných odměn, zvolenou Čerpací stanicí, počtem bodů a doplatkem 1 Kč včetně DPH za každou vyzvednutou odměnu. Toto neplatí u elektronických voucherů, které se na Čerpací stanici nevyzvedávají a Člen nehradí žádný doplatek.

O možnosti vyzvednutí odměny na vybrané Čerpací stanici je Člen informován e-mailem do 10 pracovních dnů od potvrzení objednávky e-mailem. Společnost si vyhrazuje právo na prodloužení lhůty (např. z důvodu aktualizace interních systému Společnosti), přičemž o tomto prodloužení bude Člen emailem informován. Člen, který si odměnu objednal, je povinen si ji vyzvednout na vybrané Čerpací stanici do 20 kalendářních dnů ode dne, kdy mu byl zaslán e-mail o možnosti jejího vyzvednutí. 5 kalendářních dnů před uplynutím této doby obdrží Člen e-mailem připomenutí možnosti vyzvednutí odměny. V případě, že si Člen v uvedené 20denní lhůtě nemůže odměnu vyzvednout, kontaktuje Zákaznickou linku.

K převzetí odměny na vybrané Čerpací stanici je třeba předložit číslo objednávky a Kartu, na kterou byla objednávka realizována. Pokud nejsou splněny výše uvedené podmínky, obsluha Čerpací stanice nemůže zákazníkovi odměnu předat. Obsluha předá odměnu Členu, držiteli Karty. Pokud zákazník, který předloží číslo objednávky a Kartu, na kterou byla objednávka realizována, není držitelem dané Karty, může odměnu převzít pouze po předložení svého občanského průkazu nebo cestovního pasu. Číslo tohoto dokladu osoby, která odměnu převzala, bude uvedeno v dodacím listu. Bez předložení některého z výše uvedených dokladů může obsluha odmítnout odměnu předat. Odměnu si může zákazník vyzvednout na vybrané Čerpací stanici v souladu s provozními hodinami dané Čerpací stanice, v maximálním časovém rozmezí 8.00-20.00 h.

Převzetí odměny potvrdí zákazník a obsluha písemně v dodacím listu. Obsluha vystaví zákazníkovi samostatný daňový doklad po načtení Karty, na kterou byla objednávka realizována, a po úhradě doplatku ve výši 1 Kč včetně DPH za každou předanou odměnu. Dodací list obsahuje identifikační údaje zákazníka (jméno a příjmení), číslo objednávky, datum objednávky, počet bodů odečtených za odměnu, adresu Čerpací stanice, na které byla odměna převzata, datum převzetí, podpis zákazníka a obsluhy a razítko provozovatele Čerpací stanice a postup při reklamaci odměny. V případě vyzvednutí odměny zákazníkem, který není držitelem Karty, uvede obsluha v dodacím listě dále číslo identifikačního průkazu, kterým se zákazník prokázal. Dodací list se vystavuje ve třech vyhotoveních s tím, že jedno obdrží zákazník, jedno se uchová na Čerpací stanici po dobu jednoho roku a jedno vyhotovení předá obsluha zpracovateli určenému Společností.

Elektronické vouchery se zasílají elektronicky na e-mailovou adresu Člena, kterou má zaregistrovanou u svého účtu, a to do 5 pracovních dnů od objednání. Člen následně voucher vytiskne a uplatní dle podmínek uvedených na voucheru. Pro úspěšné vygenerování voucheru a jeho zaslání na e-mailovou adresu Člena je nutné při objednávce zvolit dodání na libovolnou Čerpací stanici. Následně bude voucher zaslán e-mailem a na zvolené Čerpací stanici se dále již nevyzvedává.

Při objednání odměny přes online účet na www.molprogram.cz má zákazník – spotřebitel právo odstoupit od smlouvy o koupi/poskytnutí odměny ve lhůtě 14 dní ode dne převzetí/obdržení odměny. Podrobnější informace k odstoupení od smlouvy v tomto případě jsou uvedeny v Příloze č. 2 těchto Pravidel.

Společnost si vyhrazuje právo jakoukoli objednávku odměny bez náhrady kdykoliv zrušit. V takovém případě je povinna bezodkladně informovat Člena, jehož se objednávka týká, e‑mailem. Člen, který objednávku odměny realizuje, s tímto souhlasí. Společnost neodpovídá za jakoukoli škodu tímto vzniklou.

Po převzetí odměny na Čerpací stanici obdrží zákazník e-mail s poděkováním za převzetí odměny a instrukcemi, jak postupovat v případě reklamace odměny.

V případě, že zákazník nevyzvedne na Čerpací stanici odměnu do 20 kalendářních dnů ode dne, kdy mu byl zaslán e-mail o možnosti vyzvednutí odměny, je odměna vrácena dodavateli a zákazník obdrží e-mail s informací o uplynutí doby k vyzvednutí odměny. Po uplynutí této doby již není možné odměnu vyzvednout. Body za nevyzvednutou odměnu se nevrací.

Pokud Člen, který si objednal odměnu, neobdrží do 10 pracovních dnů e-mail o možnosti vyzvednutí odměny na vybrané Čerpací stanici, kontaktuje Zákaznickou linku. Společnost nebude brát zřetel na reklamace vztahující se k neobdržení e-mailu o možnosti vyzvednutí odměny a nemožnosti vyzvednutí odměny po uplynutí více než 3 měsíců od objednání odměny. Veškeré příslušenství a součásti odměny jsou uvedeny na www.molprogram.cz.

4.5.3 Reklamace odměn

Zákazník je povinen odměnu při převzetí na Čerpací stanici zkontrolovat. Zákazník – spotřebitel je oprávněn reklamovat vady odměny, které se u ní vyskytnou v době 24 měsíců od jejího převzetí.

Reklamace vad odměny lze uplatnit doručením vadné odměny s dodacím listem, daňovým dokladem a uvedením důvodu na adresu společnosti Agentura GATE s.r.o., Hrdlořezská 377/51, 190 00 Praha 9, označenou: „MOL program reklamace“.

V případě, že reklamace odměny nebude řešena opravou nebo dodáním nové odměny, Společnost vrátí Členovi odečtené body na účet jeho Karty.

Reklamaci odměny je dále možné uplatnit na Čerpací stanici, kde byla odměna vyzvednuta, nebo na jakékoli jiné Čerpací stanici, případně v sídle Společnosti. Reklamaci odměny dále
upravuje Reklamační řád pro spotřebitele dostupný na http://www.molcesko.cz/cz/o-nas/eticky-kodex a na Čerpacích stanicích.

V případě zjištění vady a nepřevzetí odměny zákazníkem sepíše zákazník na Čerpací stanici reklamační protokol. Reklamační protokol se vystavuje ve dvou vyhotoveních s tím, že jedno obdrží zákazník a jedno předá obsluha ČS zpracovateli určenému Společností.

Zákazník je následně informován e-mailem do 30 pracovních dnů o možnosti vyzvednutí nové nebo opravené odměny na vybrané Čerpací stanici a je povinen si ji do 20 kalendářních dní ode dne, kdy mu byl zaslán e-mail o možnosti vyzvednutí odměny, vyzvednout.

4.5.4 Mimosoudní řešení sporů mezi Společností a spotřebiteli

V případě, že dojde mezi Společností a zákazníkem, který je spotřebitelem, ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může tento zákazník podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je:
Česká obchodní inspekce
Ústřední inspektorát – oddělení ADR
Štěpánská 15
120 00 Praha 2
Email: adr@coi.cz
Web: adr.coi.cz

4.6 Blokace Karty, nová Karta a ukončení Členství a platnosti Karty

4.6.1 Blokace Karty a nová Karta

V případě ztráty či odcizení Karty je držitel Karty ve vlastním zájmu povinen nahlásit tuto skutečnost telefonicky na Zákaznickou linku nebo prostřednictvím kontaktního formuláře na webových stránkách www.molprogram.cz, a to bez zbytečného odkladu po zjištění této skutečnosti. V případě zanechání vzkazu na záznamníku Zákaznické linky je nutné uvést jméno a příjmení držitele Karty a telefon. Bez uvedení požadovaných údajů není možné zákazníka identifikovat a Kartu zablokovat (zařadit na blokační listinu). Takto nahlášená ztracená či odcizená Karta bude zablokována co nejdříve v rámci provozní doby Zákaznické linky. V případě uvedení e-mailové adresy bude na tuto e-mailovou adresu zasláno potvrzení o blokaci Karty.

Držiteli zablokované Karty bude na kterékoliv Čerpací stanici vydána na jeho žádost nová Karta, a to po odevzdání Přihlášky s úplně a pravdivě vyplněnými povinnými údaji a se zaškrtnutým políčkem „Náhradní karta“ obsluze na Čerpací stanici. Zákazník může poté kontaktovat Zákaznickou linku a požádat o připsání bodů, které odpovídají bodovému stavu na účtu Karty v okamžiku zablokování Karty, na účet nové Karty. Za případné zneužití či jakékoliv neoprávněné použití Karty, stejně jako za použití neoprávněně pořízené kopie Karty, Společnost neodpovídá. Pokud při nahlášení ztráty či odcizení Karty nebude možné držitele Karty identifikovat, Společnost neodpovídá za nemožnost Kartu zablokovat a související nemožnost body z této Karty připsat na Kartu novou.

Společnost je oprávněna zablokovat Kartu v případě, že vzniklo důvodné podezření, že Karta je používána v rozporu s těmito Pravidly. Členství může být ukončeno bez jakéhokoliv nároku na náhradu v případě porušení některého z ustanovení těchto Pravidel či v případě, že Člen jednal neoprávněně či v rozporu s dobrými mravy. Tím není dotčen nárok na náhradu škody způsobené Společnosti.

4.6.2 Ukončení členství a platnosti Karty

Členství lze ukončit kdykoli e-mailem zaslaným na e-mailovou adresu: molprogram@molcesko.cz nebo písemnou žádostí o ukončení Členství doručenou na adresu MOL zákaznického centra provozovaného společností:
CORTEX, spol.s r.o.
U Elektry 974/1c
Vysočany
190 00 Praha 9
IČO: 47125616
Členství bude ukončeno Společností do 10 kalendářních dnů od doručení této žádosti.
Členství zaniká též:
a) v případě smrti Člena,
b) dlouhodobou pasivitou Člena – Členství bude bez dalšího ukončeno, pokud je Člen po dobu dvou po sobě jdoucích let zcela neaktivní, tj. body nesbírá ani neuplatňuje,
c) jednostranným rozhodnutím Společnosti v případě zjištění závažného porušení těchto Pravidel ze strany Člena, přičemž za závažné porušení se považuje v pořadí druhé závažné porušení těchto Pravidel, zejména předání Karty k užití jinou fyzickou osobou, kromě vyzvednutí odměny dle bodu 4.5.2, a vyplnění nepravdivých údajů v Přihlášce.

Společnost informuje Člena o ukončení Členství v MOL zákaznickém programu pouze v případech uvedených v bodě 4.6.2 c). Společnost si vyhrazuje právo v případě, kdy opětovné Členství žádá zákazník, jehož Členství bylo v minulosti ukončené z důvodu uvedeného v bodě 4.6.2 c), žádosti o Členství nevyhovět.

V případě ukončení či zániku Členství Karta a nasbírané body pozbývají platnosti a nelze je uplatnit. Obnovení ukončeného Členství není možné. Pro opakované nabytí Členství (v případě ukončení dřívějšího Členství; každý zákazník může být zaevidován jako Člen jen jednou) musí zákazník splnit podmínky stanovené pro vznik Členství uvedené v bodě 2.

4.7 Služby Zákaznické linky

Zákaznická linka poskytuje formou telefonického nebo e-mailového kontaktu zejména následující služby:
informuje o MOL zákaznickém programu a řeší problémy vztahující se ke Kartám,
přijímá stížnosti, podněty a připomínky držitelů Karet k MOL zákaznickému programu.
Provozní doba Zákaznické linky je pondělí až pátek 8.00-17.00 h, e-mailový kontakt: molprogram@molcesko.cz a telefonický kontakt: 840 110 030.

5 Závěrečná ustanovení

Společnost si vyhrazuje právo v přiměřeném rozsahu měnit tato Pravidla a právo MOL zákaznický program ukončit. O těchto změnách budou zákazníci v přiměřeném předstihu informováni na webových stránkách www.molprogram.cz.

V případě nesouhlasu Člena se změnou Pravidel, má Člen možnost tyto změny odmítnout a své Členství ukončit v souladu s bodem 4.6.2.

Tato Pravidla vstupují v platnost a účinnost dnem 1. listopadu 2017.

 

Příloha č. 1 – Seznam smluvních zpracovatelů

Obchodní firma/Jméno a příjmení
Sídlo IČO
MOL Česká republika, s.r.o. Purkyňova 2121/3, 110 00 Praha 1 49450301
SLOVNAFT, a.s. Slovensko, Bratislava, Vlčie hrdlo 1, PSČ 824 12 31322832
Agentura GATE s.r.o. Praha 9, V Třešňovce 227/12, PSČ 19000 28927273
Cortex, s.r.o. U Elektry 974/1c, 190 00 Praha 9 47125616
1. ZLATÁ SERVISNÍ s.r.o. 742 73, Veřovice 509 02889358
AUTODOPRAVA Šidlofová s.r.o Karlovarská třída 69, 273 01, Kamenné Žehrovice 28545044
Bc. Petra Nováková Keplerova 694/4, 400 07, Ústí nad Labem – Krásné Březno 026 65 662
Boháč Vlastimil Masarykovo náměstí 37/13, 742 35, Odry 64969894
Böhmová Blanka Moskevská 515, 463 34, Hrádek nad Nisou 49896288
CONFITRANS s.r.o. Karlovarská 485/22, 301 00Plzeň 26351463
Čep Bokiy David Šafaříkova 1058/13, 702 00, Ostrava – Přívoz 1884921
Dagmar Czechová Na Příkopech 850/8, 789 85, Mohelnice 47843187
Dalibor Pánek Polní 1116, 281 63Kostelec nad Č/l 72454822
Danišová Eva tř. 17. listopadu 749/58, 708 00, Ostrava Poruba 70230897
David Bokiy Čep Šafaříkova 1058/13, 702 00, Ostrava – Přívoz 01884921
David Kohout Písečná 1139, 252 42, Jesenice 70078165
Doležalová Kateřina Březová 122, 541 02, Trutnov – Dolní Staré Město 63184206
DRS Deštná s.r.o. Náměstí Míru 21, 378 25, Deštná 26098172
Dubravay Martin K Lomu 927, 332 02, Starý Plzenec 45416010
Dušan Peteřík Přímá 398/12, 312 00Plzeň 12 72274859
Eliška Kmoníčková Polní 350, 530 03, Pardubice – Nemošice 02534339
Farkaš Petr Kamenická 127, 345 61, Staňkov – Krchleby 40005275
FGuide s.r.o. Robotnická 1030/9, 789 85, Mohelnice 27632491
ForOil s.r.o. Strážný 35, 384 43, Strážný 05032440
František Čejka Křečovice 14, 285 04, Onomyšl 65249925
Gáborík Igor Rochovská 766/18, 198 00, Praha – Hloubětín 64911381
Gálová Ivana 691 07, Němčičky 252 05110866
Golf ETC s.r.o. Černá v Pošumaví 18, 382 23 28091973
Hejcman, s.r.o. Dašická 244, 530 03 Pardubice 62027468
Hejmej Petr Tyra 136, 739 61, Třinec 73308099
Helena Žáková Textilní 1588/32, 352 01, Aš 03185184
HERAMAN spol. s r.o. Řípská 542/23, 130 00, Praha 3 26135949
Hobza Rostislav Energetiků 987/1, 674 01, Třebíč – Nové Dvory 74642367
Holub Radek Opatov 73, 588 05, Dušejov 49404377
Horymír Svoboda 9. Května 1613/2, 792 01, Bruntál 73246379
Houška Radek Fügnerova 989/7, 266 01, Beroun – Beroun-Město 45080003
Houšková Kateřina Radlická 112/22, 150 00, Praha – Smíchov 71875964
Hunkes s.r.o. Pěkná 607/26, 643 00 Brno – Chrlice 25598261
Husáková Jarmila Bartošova 1663/20, 750 02, Přerov – Přerov I – Město 88721183
Chlupová Jana Waldertova 668/2, 360 01, Karlovy Vary – Drahovice 72271124
IDEAL MaGy, s.r.o. Vrchlabská 27/11, 197 00 Praha 9 26150972
Ing. Aleš Čelechovský Wintrova 2041/18, 628 00, Brno – Líšeň 49931229
Ing. Denisa Jűngerová V Zátiší 10, 709 00, Ostrava – Mar.hory 73281930
Ing. Gála Pavel 691 07, Němčičky 252 65804490
Ing. Hladík Josef U Hraničníků 17, 586 01, Jihlava 46173161
Ing. Hrouda Milan Střelecká 794, 537 01, Chrudim 72935308
Ing. Ivan Vašíček Šlezingerova 324/11, 586 01, Jihlava – Staré Hory 87079640
Ing. Jan Janošek Květnová 448/66, 182 00 Praha 14675072
Ing. Jindřich Kiesenbauer Maršála Koněva 1283/13, 419 01 Duchcov 49085310
Ing. Kuča Tomáš Březová 1044, 735 14, Orlová – Poruba 87162059
Ing. Martin Habr Velvarská 100, 252 62, Horoměřice 62595601
Ing. Rostislav Richter Fragnerova 522/10, 779 00, Olomouc – Neředín 02788071
Ing. Stanislav Kubát Tršnice 17, 350 02, Cheb 48338800
Ing. Vladimír Štěpánek Ctiradova 8, 643 00, Brno 62084721
Ing.Jiří Pokorný 679 03, Olomučany 200 68669755
INTERIMEX – 99 s.r.o. Nademlejnská 1069/20, 198 00Praha 9 – Hloubětín 25923960
Ivona Voláková Drahkov 81, 415 01 Modlany 49918044
Jan Fousek s.r.o. Stiborova 286, 503 04, Černožice 01819071
Jan Paar Čechova 449/16, 397 01 Písek 46657614
Jan Vaněček Vilová 1558, 396 01, Humpolec 02131102
Jan Zavázal Pod Zvonařkou 2201/14, 120 00 Praha 2 61822132
Jana Semerádová Údolí 68, 403 40, Ústí nad Labem – Skorotice 726 23 926
Jana Šabatová 594 01, Jabloňov 21 44133081
Jaroslav Pokorný Luční 2180, 356 01, Sokolov 63531879
Jelínek Petr Jelení 2132, 251 01, Říčany 43905340
Jelínková Lucie Jelení 2132/1, 251 01, Říčany 71042865
Jiří Dubský B. Němcové 373/10, 353 01, M. Lázně 16726405
Jiří Forman Pirinská 3244/6, 143 00, Praha 4 – Modřany 67780920
Jiří Šubrt Sekaninova 400, 500 11 Hradec Králové 63236087
Jiří Werner Ostroh 30, 350 02, Poustka 62612247
Josef Ruta Myslivecká 1338, 349 01, Stříbro 64886620
JUDr. Kostolanský František Senická 123, 783 45, Senice na Hané 67352260
KANNY s.r.o. Školní 2, 669 02, Znojmo 2 25326848
Karel Čaban Krajanská 347/20, 149 00, Praha 4 16892984
KARVIO PHM s.r.o. Výjezdní 276/16, 720 00, Ostrava – Hrabová 27785475
Kastnerová Andrea Hospodářská 81, 400 02, Ústí nad Labem 05103100
Kocandová Marcela Žižkova 48, 378 06, Suchdol nad Lužnicí 88746186
Konečná Petra Odboje 359/11, 793 95, Město Albrechtice 88302270
Kopáček Václav U Královské louky 892/6, 150 00, Praha – Smíchov 67273220
Kunhart Vladimír, Ing. Okrouhlo 209, 254 01 Okrouhlo 04864018
Ladislav Husák Hranická 48/11, 751 24, Přerov – Přerov II-Předmostí 61617580
Lančová Šárka U Chmelnice 1424, 751 31, Lipník nad Bečvou 42962200
LE&MAR FUTURE SERVICE s.r.o. Starodvorská 551, 739 24, Krmelín 01453092
Lenka Drábková 512 42, Poniklá 246 66796695
Liako, spol. s r.o. Brněnská 3540, 695 03, Hodonín 25306171
LINOVA KH s.r.o. Havířská stezka 139, 284 01, Kutná Hora – Šipší 02908743
LLL Blažek s.r.o. Čepí 105, 533 32, Čepí 04671473
Lucie Štěpinová Krejčová Komenského 1829, 258 01, Vlašim 74102443
Lukáš Hofman Dašická 1750, 530 03, Pardubice – Bílé Předměstí 01231286
Magdalena Húsková Svatoplukova 932, 763 61, Napajedla 04290917
Malčík Vít Olomouc, Droždín, Ke Stromkům 338/9 73246298
Maňák Zdeněk Francouzská třída 2016/3, 326 00, Plzeň 76140091
Marek Pavel 468 45, Velké Hamry 300 86783769
Mareš Pavel Jedličkova 1403/35, 289 22, Lysá nad Labem 71101888
Martin Andél 28. října 1113/16, 430 01, Chomutov 68978979
Martin Chudek V Podhradí 10, 250 73, Jenštejn 62895656
Martin Pražák Jablonského 584, 379 01, Třeboň 01491997
Martin Šafařík Žibřidice 194, 463 53 Křížany 86810022
Matiák Norbert 357 51, Kaceřov 154 18728308
Mgr. Zdeněk Partyngl Koldinova 194/2, 339 01Klatovy 69432490
Mgr. Žák Marek Jaromírova 283/16, 779 00, Olomouc – Řepčín 67571093
Michaela Zavadilová Komenského 101, 252 10 Mníšek pod Brdy 15366057
Milan Vodvárka Za Komínem 485, 541 02, Trutnov – Horní Staré Město 16269560
MILSA s.r.o. Bezručova 462, 250 91, Zeleneč 15837378
Miroslav Svoboda Rabštejnská 20, 323 00, Plzeň 11415762
Miroslav Židel Polní 162, 691 81, Březí 76064247
Monika Letková J. Opletala 676, 738 01 Frýdek-Místek 87075946
Olga Szabóvá Tovární 82, 266 01, Beroun – Beroun-Město 69463344
Oliviera Fuksová Komenského 294, 763 61, Napajedla 62181581
ORV CZ s.r.o. Most, Františka Halase 845, PSČ 434 01 27278557
Pavel Bartoš Sídl. Štědřík 148, 252 44, Psáry – Dolní Jirčany 64187039
Pavel Rezek Levského 3222/3, 143 00, Praha 12 63957281
Pavel Říman Na Zemské Stezce 1899, 289 22, Lysá nad Labem 71102027
Pavel Zdvihal Kateřinská 1493/15, 120 00 Praha 2 – Nové Město 44289111
Pavlína Dvořáková Jeronýmova 568/22B, 460 07, Liberec 7 60244739
Pešta Vladimír 742 57, Libhošť 508 61624314
Petr Jiroušek Na Vyšehradě 338, 503 02Předměřice nad Labem 04596684
Petr Pouzar Voskovcova 2750/8, 400 11, Ústí nad Labem 72688777
Petr Radkovič, s.r.o. Břeclavská 226, 691 42 Valtice 26953871
Petr Šulc Nad Zámečkem 377/56, 150 00, Praha 5 15915557
Petra Balabánová Tř. 1. máje 1663, 753 01, Hranice – Hranice I-Město 02307618
Petrásek Ladislav Bořetice 480, 691 08, Bořetice 75517167
Pipková Radka Ovocná 1065/16, 405 02, Děčín V – Rozbělesy 02230488
PROFI AUTO CZ a.s. Kolovratská 1367, 25101 Říčany 26178559
Procházka Roman V rovinách 555/99, 140 00, Praha – Podolí 12260070
Radek Michalčák 382 72, Dolní Dvořiště 86 04907922
Rendlová Kamila Mírové nám. 7, 397 01, Písek 72167432
Robert Salát Sídliště 686, 357 01 Rotava 65533607
Rostásová Irena Malá 1051/1, 470 01, Česká Lípa 69911967
Říman Tomáš Poděbradova 1707/02, 289 22, Lysá nad Labem 71934120
Schubertová Alena Javorník 66, 257 22, Čtyřkoly 71083456
Slávka Sabolová K Babě 595/17, 621 00 Brno 74544608
Soňa Pekárková Farčina 205, 267 51, Zdice 46782702
Stejskal Antonín České Zlatníky 85, 434 01, Obrnice 86753151
Šálek Jaroslav Hrubá Skála – Doubravice 143, 511 01, Turnov 66793491
Štefan Herda Za Sokolovnou 31, 250 66, Zdiby 03016803
Štěpán Jiří Kryzánkova 930/4, 360 17 Karlovy Vary – Stará Rokle 05534623
Trnková Daniela Pod Hájem 173, 262 12, Obořiště 71509879
Urbeva s.r.o. Pod Štandlem 1411, 738 01, Frýdek-Místek – Místek 02128233
Urbeva s.ro. Pod Štandlem 1411, 738 01, Frýdek-Místek – Místek 02128233
Václav Jonák Plaská 615/8, 150 00 Praha 5 – Malá Strana 74558552
Václav Perlík Herbenova 886/11, 400 01 Ústí nad Labem 65659058
VEKOTRANS s.r.o. Kabelíkova 1331/3, 750 02, Přerov I – město 43541755
Videnská Dana Návrší 265, 595 01, Velká Bíteš 75715376
Vít Brázdil Štěpnická 1164, 686 06Uherské Hradiště 01284959
Vladimír Belda Blansko 553, 512 43, Jablonec nad Jizerou 10504702
Vladimír Žampa Havlíčkova 961/10, 669 02, Znojmo 46320105
VMJ Autocentrum, spol. s r.o. Sokolovská 122, 570 01Litomyšl 25282662
Wardas Milan Nedašovská 353/7, 155 21, Praha – Zličín 40622941
ZDEKOR-CZ s.r.o. Brněnská 65/146, 682 01 Vyškov 04657128
Zdeněk Korec Brněnská 65/146, 682 01 Vyškov 61727032
Zdeněk Křivský Jasmínova 1741/9, 370 08, Č. Budějovice 65054784
Zdeněk Říman Boženy Němcové 421/17, 289 22 Lysá nad Labem 62994824
Zlatuše Šmejkalová Jáchymovská 85/60, 360 04, Karlovy Vary – Bohatice 03540006
Zuzana Coufalová Pod Sokolovnou 91, 779 00Krčmaň, Olomouc 9 02123126

 

Příloha č. 2 – Odstoupení od smlouvy
1 Poučení o právu na odstoupení od smlouvy o koupi/poskytnutí odměny pro spotřebitele

1.1 Právo odstoupit od smlouvy
Máte právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne následujícího po dni, kdy Vy nebo Vámi určená třetí osoba (jiná než dopravce) převezmete/obdrží odměnu.
Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musíte o svém odstoupení od smlouvy informovat společnost MOL Česká republika, s.r.o., IČO: 49450301, se sídlem Purkyňova 2121/3, 110 00 Praha 1, Česká republika, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 96735, formou jednostranného právního jednání, například dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, nebo ústně prostřednictvím obsluhy Čerpací stanice. Pro písemné oznámení o odstoupení od smlouvy můžete použít vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy v části B této přílohy, není to však Vaší povinností.
Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.

1.2 Důsledky odstoupení od smlouvy
Pokud odstoupíte od smlouvy, budou Vám vráceny bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy nám bylo doručeno Vaše oznámení o odstoupení od smlouvy/od Vašeho odstoupení od smlouvy, všechny platby, které jsme od Vás obdrželi, včetně případných nákladů na dodání odměny (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku Vámi zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání námi nabízený). Pro vrácení plateb použijeme stejný platební prostředek, který jste použil(a) pro provedení počáteční transakce, pokud jste výslovně neurčil(a) jinak. V žádném případě Vám tím nevzniknou další náklady. Platba Vám bude vrácena až po obdržení vrácené odměny nebo prokážete-li, že jste odměnu odeslal(a) zpět, podle toho, která situace nastane dříve.

1.2.1 Vrácení odměny
Odměnu bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy došlo k odstoupení od smlouvy, zašlete zpět nebo ji předejte na téže Čerpací stanici, kterou jste si vybral/a pro vyzvednutí při jejím objednání na svém online účtu na www.molprogram.cz. Lhůta se považuje za zachovanou, pokud nám odešlete odměnu zpět před uplynutím 14 dnů.

1.2.2 Náklady spojené s vrácením odměny
Ponesete přímé náklady spojené s vrácením odměny.

1.2.3 Odpovědnost za snížení hodnoty vrácené odměny
Odpovídáte pouze za snížení hodnoty odměny v důsledku nakládání s touto odměnou jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi odměny, včetně její funkčnosti.

 

2 Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy

Vyplňte tento formulář a pošlete jej zpět pouze v případě, že chcete odstoupit od smlouvy

Pravidla MOL zákaznického programu si můžete stáhnout zde.